lamentor

lamentor
lamentor, 1, lament or wail over, L. 23:27.*

English-Latin new dictionary. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Crapaud boréal — Anaxyrus boreas …   Wikipédia en Français

  • ԱՇԽԱՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0259 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c ն. θρηνέω lamentor, plango Կոծիլ. ողբալ աշխար դնել. սգալ. լալ, լաց ընել. ... *Կանանց՝ որ կոծէին եւ աշխարէին զնա: Աշխարեսցեն աշխար. Ղկ. ՟Ի՟Գ. 27: Զաք. ՟Ժ՟Բ. 10: *Աշխարել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՈՓԱՄ — (ացայ, կամ ացի.) NBH 1 0751 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c σφαδάζω, δυσανασετέω, ὁδυνόμαι , ὁδύρομαι angor, palpito, agre fero, doleo, moereo, lamentor στενάζω ingemisco եւն. Ի զովոյ կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԴԳԵՂՁԱՆԻՄ — ( ) NBH 1 0766 Chronological Sequence: Early classical ձ. ὁδύρομαι lamentor, ploro, defleo Գեղձիլ յոյժ. փղձկիլ՝ ցնդիլ յարտասուս. կականիլ տղայոց. անշնչանալ ստնդիեցաց լալեօք. հեկեկալ. կախկըպիլ. ... *Լալ եւ ընդգեղձանել ե՛ւս չար քան զմանուկ, որ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԱՄ — (լացի, լա՛ց.) NBH 1 0877 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 12c ն. եւ չ. κλαίω fleo, ploro, lamentor. արտասուել. ողբալ. աշխարել. սգալ. կոծել. ... *Ձայն բարձեալ մանկանն՝ լայր: Ամբարձ զձայն իւր եսաւ, եւ ելաց: Ելաց զնա հայրն իւր: Լայի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՂԱՊԱՏԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0916 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c ձ. ὁλοφύρομαι lamentor եւն. Խաղալով իմն պատիլ եւ ցնդիլ յարտասուր. Փարիլ արտասուօք. պլլըւիլ, կոտըրտւիլ՝ ողիկողիկ գալով. պլլըւիլ, կոտըրտւիլ՝ ողիկ ողիկ գալով. *Աղաչէր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՈԾԻՄ — (եցայ.) NBH 1 1109 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 8c, 12c հ. եւ ձ. κόπτομαι, κωκύω plango, ploro, lamentor. Կոծ առնուլ կամ առնել կամ դնել. ʼի կոծ մտնել. ծեծել եւ կոտորել զանձն լալեօք. աշխարել. սգալ ʼի վերայ մեռելոյ՝ լալեօք եւ ճչիւք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՂԲԱՄ — (ացի կամ ացայ, բա՛.) NBH 2 0506 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c չ. եւ ն. ὁλολύζω, ὁλοφύζω ululo, ejulo θρηνέω plango, lamentor, ploro, fleo. Ողբս առնուլ կամ ասել. լալ աղաղակաւ. աշխարել. կոծիլ. կականիլ. ճչել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԽԱՏԻՄ — (եցայ.) NBH 2 0879 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 13c, 14c ձ. θρηνέω lamentor, lugeo ἁλγέω doleo. Տխրիլ յոյժ. ʼի թուխս եւ ʼի ցաւս համակիլ. թախծիլ. սգալ. ցաւագնիլ ոգւով. *Զի եւ պօղոս առաքեալ ʼի նմին տխատի եւ զղջանայ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • coquin — Coquin, a Coquina, quasi amator, vel sectator coquinae Homo petax, Mendicus. {{t=g}}kokuô,{{/t}} ploro, lugeo, lamentor. Inde forte, Coquin Suis enim lachrymis conantur mendici stipem extorquere …   Thresor de la langue françoyse

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”